Общи условия за отдаване под наем на проектор, плазмен монитор, екран, камера и друга техника

Условията се отнасят за наем на презентационна техника (проектор, плазмен монитор, екран, камера и другиа техника по оферта) .

При наемни срокове – над 7 дни, могат да се договарят и допълнителни условия за наемане на презентационна техника, съобразени с конкретните нужди на наемателя.

Срокът за наемане започва от момента на предоставяне на техниката на наемателя. В специални случаи са възможни изключения, които подлежат на договаряне преди сключване на Договора.

Задължения на наемателя:

  • да върне на наемодателя наетата техника в срока опоменат в договора, в състояние, в което е била веща в момента на предоставянето и на наемодателя;
  • да инструктира работещите с техниката за нейното предназначение, съобразно условията за експлоатация;
  • да пази техниката от претоварване;
  • наемодателят не носи отговорност за щети в следствие от неспазване на горепосочените задължения.

Наемателят носи отговорност за повреди възникнали вследствие на:

  • употреба на техниката не по предназначение;
  • погрешен монтаж на оборудването от наемателя или трети лица;
  • погрешна употреба или небрежност при употребата;
  • неподходящи условия за работа на техниката (осветеност, влажност, запрашеност и др.).

Наемодателят носи отговорност за липси и за всички щети по отдаваната техника и е длъжен да ги отстрани за своя сметка.

Транспорта на техниката до и от обекта на наемателя е за сметка по оферта на една от двете страни.

Минималният срок за отдаване под наем е 1 работен ден. Наемане се извършва за предварително определен брой дни.

Ако по вина или от обекта на наемателя техниката (уреда) бъде открадната или присвоена, наемателя трябва да възстанови на наемодателя стойността на техниката (уреда). Същото важи и в случаите, когато наемателя поради причини различни от посочените преди не изпълни своето задължение да върне техниката (уреда).

Наемателя може да сключи за своя сметка застраховка срещу кражба на наеманата техника.

Наемната сума за периода се заплаща предварително или по условията на оферта.